English English | 中文 中文

Nanotechnology and Precision Engineering Editorial Board

Editor-in-Chief

Fengzhou Fang

Tianjin University, China

Co Editor-in-Chief

Kai Cheng

Brunel University London, UK

Editor

Sung-Hoon Ahn

Seoul National University, Korea

Aldo Attanasio

University of Brescia, Italy

Mingjun Chen

Harbin Institution of Technology, China

Denis Dowling

University College Dublin, Ireland

Richard Fu

Northumbria University, UK

Yingchun Guan

Beihang University,China

Yong Huang

University of Florida, USA

Dehong Huo

Newcastle University, UK

Atanas Ivanov

Brunel University London, UK

Bingfeng Ju

Zhejiang Unversity, China

A Senthil Kumar

National University of Singapore, Singapore

Sangkee Min

University of Wisconsin-Madison, USA

Michael Sealy

University of Nebraska-Lincoln, USA

Jining Sun

Heriot-Watt University, UK

Hongbo Sun

Tsinghua University, China

Shuhui Sun

INRS Université de Recherche, Canada

Shanhong Xia

Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences, China

Zongwei Xu

Tianjin University, China

Bi Zhang

Southern University of Science and Technology, China

Xiaodong Zhang

Tianjin University, China

Limin Zhu

Shanghai Jiaotong University, China

Share this page: