English English | 中文 中文

我們所有的期刊只有英語.

Most Downloaded Carbon Resources Conversion Articles

The most downloaded articles from ScienceDirect in the last 90 days.

1. Synthesis and anticholinesterase activity of a novel series of acetazolamide condensed 1,4-dihydropyridines

December 2019
Mudduluru Niranjan Babu | Karthikeyan Elumalai | Sivaneswari Srinivasan | Kalpana Eluri | Manogaran Elumalai | Srinivasan Sivannan

2. Nanocellulose: Extraction and application

April 2018
Patchiya Phanthong | Prasert Reubroycharoen | Xiaogang Hao | Guangwen Xu | Abuliti Abudula | Guoqing Guan

5. Greenhouses for CO2 sequestration from atmosphere

August 2018
Jie Bao | Wei-Hua Lu | Jigang Zhao | Xiaotao T. Bi

6. Recent progress in tar removal by char and the applications: A comprehensive analysis

2020
Xi Zeng | Yasuaki Ueki | Ryo Yoshiie | Ichiro Naruse | Fang Wang | Zhennan Han | Guangwen Xu

7. Recent advances in visible-light-driven conversion of CO2 by photocatalysts into fuels or value-added chemicals

2020
Yu Gao | Kun Qian | Baotong Xu | Zheng Li | Jiaxin Zheng | Shan Zhao | Fu Ding | Yaguang Sun | Zhenhe Xu

8. Biomass production from microalgae Chlorella grown in sewage, kitchen wastewater using industrial CO2 emissions: Comparative study

August 2019
P. Kiran Kumar | S. Vijaya Krishna | S. Swami Naidu | Kavita Verma | D. Bhagawan | V. Himabindu

9. Recent advances in water-splitting electrocatalysts based on manganese oxide

December 2019
Vijay S. Kumbhar | Hyeonkwon Lee | Jaeyoung Lee | Kiyoung Lee

This review summarizes recent advances in manganese-oxide-based electrocatalysts for the oxygen evolution reaction (OER) in terms of 1-dimensional pure nanostructures, engineered defects, composite...

11. Iron-based oxygen carriers in chemical looping conversions: A review

April 2019
Zhongliang Yu | Yanyan Yang | Song Yang | Qian Zhang | Jiantao Zhao | Yitian Fang | Xiaogang Hao | Guoqing Guan

13. Treatment of coking wastewater using oxic-anoxic-oxic process followed by coagulation and ozonation

August 2019
Jianbing Wang | Yuxian Ji | Fengyuan Zhang | Dongliang Wang | Xuwen He | Chunrong Wang

17. Impact of hydrolysis on surface area and energy storage applications of activated carbons produced from corn fiber and soy hulls

2020
Zachary D. Herde | Ruchira Dharmasena | Gamini Sumanasekera | Jaya Shankar Tumuluru | Jagannadh Satyavolu

18. High yield bio-oil production by hydrothermal liquefaction of a hydrocarbon-rich microalgae and biocrude upgrading

August 2018
Rui Ren | Xue Han | Haiping Zhang | Hongfei Lin | Jianshe Zhao | Ying Zheng | Hui Wang

20. Pyrolysis characteristics of waste tire particles in fixed-bed reactor with internals

December 2018
Shipei Xu | Dengguo Lai | Xi Zeng | Lijuan Zhang | Zhennan Han | Jiguang Cheng | Rongcheng Wu | Ondřej Mašek | Guangwen Xu

21. Pyrolysis of scrap tyres pretreated by waste coal tar

December 2018
Shaobo Ouyang | Daoling Xiong | Yang Li | Laixi Zou | Jifan Chen

22. Pyrolytic carbon derived from spent coffee grounds as anode for sodium-ion batteries

April 2018
Guoliang Gao | Ling-Zhi Cheong | Deyu Wang | Cai Shen

23. Process integration of Calcium Looping with industrial plants for monetizing CO2 into value-added products

August 2018
Pooja Tilak | Mahmoud M. El-Halwagi

This figure shows how Calcium Looping Process can be connected with industrial facilities via mass and heat integration....

24. Mn–Co oxide decorated on Cu nanowires as efficient catalysts for catalytic oxidation of toluene

2020
Jing Wang | Peifen Wang | Akihiro Yoshida | Qiang Zhao | Shasha Li | Xiaogang Hao | Abuliti Abudula | Guangwen Xu | Guoqing Guan

Share this page: