English English | 中文 中文

Recent Carbon Resources Conversion Articles

Recently published articles from Carbon Resources Conversion.

Treatment of coking wastewater using oxic-anoxic-oxic process followed by coagulation and ozonation

August 2019
Jianbing Wang | Yuxian Ji | Fengyuan Zhang | Dongliang Wang | Xuwen He | Chunrong Wang

Biomass production from microalgae Chlorella grown in sewage, kitchen wastewater using industrial CO2 emissions: Comparative study

August 2019
P. Kiran Kumar | S. Vijaya Krishna | S. Swami Naidu | Kavita Verma | D. Bhagawan | V. Himabindu

Influence of CaO and HZSM-5 on oxygen migration in Chlorella vulgaris polysaccharide pyrolysis

August 2019
Xiuli Zhang | Chunhu Li | Anhong Tian | Qingjie Guo | Kelei Huang

Distribution of various oxygenated compounds obtained from non-catalytic and catalytic pyrolysis experiments....

Forms of potassium and chlorine from oxy-fuel co-combustion of lignite coal and corn stover

August 2019
Chansa Oris | Zhongyang Luo | Wennan Zhang | Chunjiang Yu

Effects of mixing methods of bifunctional catalysts on catalyst stability of DME synthesis via CO2 hydrogenation

April 2019
Shoujie Ren | Shiguang Li | Naomi Klinghoffer | Miao Yu | Xinhua Liang

Mixing method significantly influenced catalyst stability....

Carbon aerogels prepared by autocondensation of flavonoid tannin

April 2019
A. Szczurek | V. Fierro | G. Medjahdi | A. Celzard

Continuous monitoring of char surface activity toward benzene

April 2019
Cheolyong Choi | Kentaro Shima | Shinji Kudo | Koyo Norinaga | Xiangpeng Gao | Jun-ichiro Hayashi

Study of CH4 and CO2 competitive adsorption on shale in Yibin, Sichuan Province of China

April 2019
Yue Ma | Changtao Yue | Shuyuan Li | Xinyi Xu | Yue Niu

•The CH4 and CO2 competitive adsorption on shale have been performed.•The second Virial coefficient was used to calculate for the compressibility factor of the gas mixture.•The mechanism and influencing...

Iron-based oxygen carriers in chemical looping conversions: A review

April 2019
Zhongliang Yu | Yanyan Yang | Song Yang | Qian Zhang | Jiantao Zhao | Yitian Fang | Xiaogang Hao | Guoqing Guan

Effect of SiO2 on loss of catalysis of inherent metallic species in CO2 gasification of coke from lignite

April 2019
Cheolyong Choi | U.P.M. Ashik | Shinji Kudo | Kazuya Uebo | Koyo Norinaga | Jun-ichiro Hayashi

Selective production of guaiacol from black liquor: Effect of solvents

April 2019
Peng Feng | Hui Wang | Hongfei Lin | Ying Zheng

Modeling of fixed bed reactor for coal tar hydrogenation via the kinetic lumping approach

December 2018
Fei Dai | Yalin Zhang | Endong Xia | Zhanquan Zhang | Zhihua Zhang | Chunshan Li

Four-lump kinetic reaction network for coal tar hydrogenation process....

Modeling study of combustion process of oil shale semicoke in a circulating fluidized bed boiler

December 2018
Yiqun Huang | Man Zhang | Junfu Lyu | Hairui Yang

The residence times and the burnout times of oil shale semicoke with different diameters....

Pyrolysis characteristics of waste tire particles in fixed-bed reactor with internals

December 2018
Shipei Xu | Dengguo Lai | Xi Zeng | Lijuan Zhang | Zhennan Han | Jiguang Cheng | Rongcheng Wu | Ondřej Mašek | Guangwen Xu

Secondary cracking of volatile and its avoidance in infrared-heating pyrolysis reactor

December 2018
Somprasong Siramard | Jin-Hui Zhan | Zhennan Han | Shipei Xu | Ondřej Mašek | Guangwen Xu

Synthesis of Na-X zeolite from Longkou oil shale ash by alkaline fusion hydrothermal method

December 2018
Shu-xia Bai | Ling-mei Zhou | Zhi-bing Chang | Chao Zhang | Mo Chu

Comparison of pyrolysis characteristics of two Chinese oil shales based on the migration and conversion of organic carbon

December 2018
Zhi-bing Chang | Mo Chu | Chao Zhang | Shu-xia Bai | Sheng-tao Wang | Bao-man Liu

Modeling and analysis of oil shale refinery process with the indirectly heated moving bed

December 2018
Huairong Zhou | Shuai Zeng | Siyu Yang | Guangwen Xu | Yu Qian

Catalytic hydrothermal liquefaction of microalgae over metal incorporated mesoporous SBA-15 with high hydrothermal stability

December 2018
Yu Chen | Kejing Wu | Qisong Lin | Yulong Wu | Yin Tang | Mingde Yang

Pyrolysis of scrap tyres pretreated by waste coal tar

December 2018
Shaobo Ouyang | Daoling Xiong | Yang Li | Laixi Zou | Jifan Chen

Greenhouses for CO2 sequestration from atmosphere

August 2018
Jie Bao | Wei-Hua Lu | Jigang Zhao | Xiaotao T. Bi

Tire-derived carbon for catalytic preparation of biofuels from feedstocks containing free fatty acids

August 2018
Zachary D. Hood | Shiba P. Adhikari | Samuel F. Evans | Hui Wang | Yunchao Li | Amit K. Naskar | Miaofang Chi | Abdou Lachgar | M. Parans Paranthaman

High yield bio-oil production by hydrothermal liquefaction of a hydrocarbon-rich microalgae and biocrude upgrading

August 2018
Rui Ren | Xue Han | Haiping Zhang | Hongfei Lin | Jianshe Zhao | Ying Zheng | Hui Wang

Process integration of Calcium Looping with industrial plants for monetizing CO2 into value-added products

August 2018
Pooja Tilak | Mahmoud M. El-Halwagi

This figure shows how Calcium Looping Process can be connected with industrial facilities via mass and heat integration....

Impact of double alkaline peroxide pretreatment on enzymatic hydrolysis of palm fibre

August 2018
Shengqiang Chang | Wangliang Li | Yuming Zhang

Ordered mesoporous Cu–Ca–Zr: A superior catalyst for direct synthesis of methyl formate from syngas

August 2018
Jiahao Zhuang | Bin Lu | Fangna Gu | Ziyi Zhong | Fabing Su

Reaction decoupling in thermochemical fuel conversion and technical progress based on decoupling using fluidized bed

August 2018
Zhennan Han | Sulong Geng | Xi Zeng | Shipei Xu | Ping An | Jiguang Cheng | Jun Yang | Feng Li | Suyi Zhang | Miao Liu | Guoqing Guan | Guangwen Xu

The mechanism and kinetics of oil shale pyrolysis in the presence of water

August 2018
Yue Ma | Shuyuan Li

•Hydrous thermo-simulation experiments on oil shale have been performed.•The formation mechanism of pyrolysates in the presence of water was evaluated.•The consecutive first order reaction model involving...

Enhancing growth rate of lettuce by mutating lettuce seeds with nuclear irradiation

April 2018
Jun Cheng | Hongxiang Lu | Xin He | Zongbo Yang | Junhu Zhou | Kefa Cen

Effects of CO2 atmosphere on slow pyrolysis of high-ash lignite

April 2018
Qinhui Wang | Kaikun Li | Zhihang Guo | Mengxiang Fang | Zhongyang Luo | Kefa Cen

Pyrolytic carbon derived from spent coffee grounds as anode for sodium-ion batteries

April 2018
Guoliang Gao | Ling-Zhi Cheong | Deyu Wang | Cai Shen

Share this page: