English English | 中文 中文

Recent Carbon Resources Conversion Articles

Recently published articles from Carbon Resources Conversion.

Effect of pyrolysis on Zhaotong lignite oxidation with aqueous sodium hypochlorite

2021
Yu-Gao Wang | Chun-Hui Bo | Jun Shen | Zhi-Lei Wang | Yan-Xia Niu | Xian-Yong Wei

Generation of oxygen vacancies in NiFe LDH electrocatalysts by ultrasound for enhancing the activity toward oxygen evolution reaction

2021
Xiumin Li | Qianyu Hu | Yazhou Xu | Xiaoyang Liang | Jiawei Feng | Kunyan Zhao | Guoqing Guan | Yongchao Jiang | Xiaogang Hao | Keyong Tang

Novel application of red mud as disposal catalyst for pyrolysis and gasification of coal

2021
Zhaohui Chen | Deliang Wang | Hang Yang | Yusheng Zhang | Yunjia Li | Changming Li | Jian Yu | Shiqiu Gao

Thermal behavior of Mongolian low-rank coals during pyrolysis

2021
Ariunaa Alyeksandr | Zongqing Bai | Jin Bai | Narangerel Janchig | Purevsuren Barnasan | Zhihao Feng | Ranran Hou | Chong He

Design and simulation of gas burner ejectors

2021
Mario Pichler | Florian Wesenauer | Christian Jordan | Stefan Puskas | Bernhard Streibl | Franz Winter | Michael Harasek

Biochar surface functional groups as affected by biomass feedstock, biochar composition and pyrolysis temperature

2021
Rainer Janu | Verena Mrlik | Doris Ribitsch | Jakub Hofman | Petr Sedláček | Lucie Bielská | Gerhard Soja

Morphology effects of CeO2-ZrO2 on the catalytic performance of CuO/CeO2-ZrO2 for toluene oxidation

2021
Baojuan Dou | Deyu Yang | Ting Kang | Ying Xu | Qinglan Hao | Feng Bin | Xiaowei Xu

Toluene can be oxidized into CO2 and H2O completely over the CuO/CeO2-ZrO2 catalysts with different morphology, and the rod-like Cu/Ce-Zr-100 exhibits the best activity and CO2 selectivity owing to...

Influence of Ca(OH)2 on ash melting behaviour of woody biomass

2021
J. Hrbek | C. Oberndorfer | P. Zanzinger | C. Pfeifer

Catalytic coal gasification for methane production: A review

2021
Weiwei Li | Zhongliang Yu | Guoqing Guan

Functional groups evolution during GBW110031 anthracite combustion based on molecular models construction

2021
Xin Cui | Tong Wu | Jing-Pei Cao | Huang Yan | Bai-An Zhu | Jing Zhang | Hui Yang | Qing-Jie Guo

Sludge thickening in a wastewater treatment plant using a modified hydrocyclone

2021
Thomas Senfter | Lukas Fritsch | Manuel Berger | Tobias Kofler | Christian Mayerl | Martin Pillei | Michael Kraxner

Energy-saving strategy for a transport bed flash calcination process applied to magnesite

2021
Ping An | Zhennan Han | Kangjun Wang | Jiguang Cheng | Zhongkai Zhao | Yohanes Andre Situmorang | Jenny Rizkiana | Abuliti Abudula | Guoqing Guan

Sulfur retention efficiency of clean coke produced by co-pyrolysis of coal with CaCO3 to substitute household coal

2021
Shoujun Liu | Mingyi Wang | Kaixia Zhang | Zhongliang Yu | Song Yang | Ju Shangguan | Guoqiang Zhang | Wenguang Du | Jin Li | Yuehua Liu

Raw coal is still used directly by many suburb and rural households for cooking and heating, which causes severe air pollution, especially the SO2 emission problems. Therefore, it is very urgent to...

Macroalgae-derived rare sugars: Applications and catalytic synthesis

2021
Asep Bayu | Mega F. Warsito | Masteria Y. Putra | Surachai Karnjanakom | Guoqing Guan

Progress in plant-based bioelectrochemical systems and their connection with sustainable development goals

2021
Enas Taha Sayed | Mohammad Ali Abdelkareem | Khaled Obaideen | Khaled Elsaid | Tabbi Wilberforce | Hussein M. Maghrabie | A.G. Olabi

Thermal analysis of lithium ion battery cathode materials for the development of a novel pyrometallurgical recycling approach

2021
Stefan Windisch-Kern | Alexandra Holzer | Christoph Ponak | Thomas Hochsteiner | Harald Raupenstrauch

Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers

2021
Fuhua Jia | Emmanuel Oluwaseyi Fagbohun | Qianyu Wang | Duoyin Zhu | Jianling Zhang | Bin Gong | Yanbin Cui

Two-dimensional Ti3C2TX-nanosheets/Cu2O composite as a high-performance photocatalyst for decomposition of tetracycline

2021
Qiang Zhao | Junli Wang | Zuopeng Li | Yong Guo | Bing Tang | Abuliti Abudula | Guoqing Guan

Impact of hydrolysis on surface area and energy storage applications of activated carbons produced from corn fiber and soy hulls

2020
Zachary D. Herde | Ruchira Dharmasena | Gamini Sumanasekera | Jaya Shankar Tumuluru | Jagannadh Satyavolu

Recent progress in tar removal by char and the applications: A comprehensive analysis

2020
Xi Zeng | Yasuaki Ueki | Ryo Yoshiie | Ichiro Naruse | Fang Wang | Zhennan Han | Guangwen Xu

Mn–Co oxide decorated on Cu nanowires as efficient catalysts for catalytic oxidation of toluene

2020
Jing Wang | Peifen Wang | Akihiro Yoshida | Qiang Zhao | Shasha Li | Xiaogang Hao | Abuliti Abudula | Guangwen Xu | Guoqing Guan

Directional preparation of naphthalene oil-rich tar from Beisu low-rank coal by low-temperature catalytic pyrolysis

2020
Tao Liu | Xiuli Zhang | Yongzhuo Liu | Lingyun Wang | Qingjie Guo

Possible reaction routes of pyrolysis and LtC-HZSM-5 catalytic pyrolysis of LRC....

Recent advances in visible-light-driven conversion of CO2 by photocatalysts into fuels or value-added chemicals

2020
Yu Gao | Kun Qian | Baotong Xu | Zheng Li | Jiaxin Zheng | Shan Zhao | Fu Ding | Yaguang Sun | Zhenhe Xu

Polyelectrolytes/α-Fe2O3 modification of carbon cloth anode for dealing with food wastewater in microbial fuel cell

2020
Meicong Wang | Zinuo Wang | Fei Hu | Liping Fan | Xuejun Zhang

The schematic diagram of microbial fuel cell (MFC), possible mechanism of polyelectrolytes/α-Fe2O3 accelerated the electrons transferring from microbes to the anode surface and current-time curves of...

Stable hetero-metal doped Co-based catalysts prepared by electrodeposition method for low temperature combustion of toluene

2020
Jing Wang | Peifen Wang | Qiang Zhao | Jin Shi | Tao Yu | Xiao Du | Xiaogang Hao | Abuliti Abudula | Guoqing Guan

Novel materials for solid oxide fuel cells cathodes and oxygen separation membranes: Fundamentals of oxygen transport and performance

2020
Vladislav A. Sadykov | Ekaterina M. Sadovskaya | Nikita F. Eremeev | Elena Yu. Pikalova | Nina M. Bogdanovich | Elena A. Filonova | Tamara A. Krieger | Yulia E. Fedorova | Alexey V. Krasnov | Pavel I. Skriabin | Anton I. Lukashevich | Robert Steinberger-Wilckens | Izaak C. Vinke

CH4 partial oxidation in catalytic membrane reactor with PNC-YDC functional layers on Ni-Al foam substrate. Feed 10%CH4 in He 3.6 l/h, air 1.5 l/h....

Upgrading of biomass fast pyrolysis oil over a moving bed of coal char

2020
Junjie Zhang | Guangyong Wang | Shaoping Xu

Efficient Fe based catalyst with nitrogen doped carbon material modification for propane non-oxidative dehydrogenation

2020
Yuming Li | Qiyang Zhang | Xue Yu | Guiling Jiang | Yajun Wang | Guiyuan Jiang | Zhen Zhao | Chunming Xu

A combined kinetic study on the pyrolysis of chrome shavings by thermogravimetry

2020
Jie Liu | Lan Luo | Zonghui Zhang | Yadi Hu | Fang Wang | Xiumin Li | Keyong Tang

Preparation of highly dispersed supported Ni-Based catalysts and their catalytic performance in low temperature for CO methanation

2020
Yongbin Yao | Jing Xu | Xuhong Guo | Jiangwei Li | Qixia Zhang | Jiangbing Li | Chao Wang | Mengjuan Zhang | Bin Dai | Feng Yu | Sébastien Thomas | Anne-Cécile Roger

Investigation of kinetic and thermodynamic parameters of coal pyrolysis with model-free fitting methods

2020
Jingchong Yan | Qitong Yang | Li Zhang | Zhiping Lei | Zhanku Li | Zhicai Wang | Shibiao Ren | Shigang Kang | Hengfu Shui

Preparation of bimetallic catalysts Ni-Co and Ni-Fe supported on activated carbon for methane decomposition

2020
Yajie Wang | Yun Zhang | Shun Zhao | Jialong Zhu | Lijun Jin | Haoquan Hu

Glycerol valorization through production of di-glyceryl butyl ether with sulfonic acid functionalized KIT-6 catalyst

2020
Thi Tuong Vi Tran | Maytinee Obpirompoo | Suwadee Kongparakul | Surachai Karnjanakom | Prasert Reubroycharoen | Guoqing Guan | Narong Chanlek | Chanatip Samart

New developments to the post-processor in determining nitrogen oxide emissions with an computationally efficient approach

2020
Senthilathiban Swaminathan | Christoph Spijker | Harald Raupenstrauch | Irmela Kofler | Michael Koller

Characteristics of gas-solid micro fluidized beds for thermochemical reaction analysis

2020
Zhennan Han | Junrong Yue | Xi Zeng | Jian Yu | Fang Wang | Shaozeng Sun | Hong Yao | Guangqian Luo | Xuejing Liu | Yining Sun | Fu Ding | Liangliang Fu | Lei Shi | Kangjun Wang | Jiebin Yang | Shaonan Wang | Xueqing Chen | Dingrong Bai | Guangwen Xu

Deactivation study of unsupported nano MoS2 catalyst

2020
Haiping Zhang | Hongfei Lin | Ying Zheng

Share this page: