English English | 中文 中文

我們所有的期刊只有英語.

Recent Carbon Resources Conversion Articles

Recently published articles from Carbon Resources Conversion.

Polyelectrolytes/α-Fe2O3 modification of carbon cloth anode for dealing with food wastewater in microbial fuel cell

2020
Meicong Wang | Zinuo Wang | Fei Hu | Liping Fan | Xuejun Zhang

The schematic diagram of microbial fuel cell (MFC), possible mechanism of polyelectrolytes/α-Fe2O3 accelerated the electrons transferring from microbes to the anode surface and current-time curves of...

Directional preparation of naphthalene oil-rich tar from Beisu low-rank coal by low-temperature catalytic pyrolysis

2020
Tao Liu | Xiuli Zhang | Yongzhuo Liu | Lingyun Wang | Qingjie Guo

Possible reaction routes of pyrolysis and LtC-HZSM-5 catalytic pyrolysis of LRC....

Recent advances in visible-light-driven conversion of CO2 by photocatalysts into fuels or value-added chemicals

2020
Yu Gao | Kun Qian | Baotong Xu | Zheng Li | Jiaxin Zheng | Shan Zhao | Fu Ding | Yaguang Sun | Zhenhe Xu

Mn–Co oxide decorated on Cu nanowires as efficient catalysts for catalytic oxidation of toluene

2020
Jing Wang | Peifen Wang | Akihiro Yoshida | Qiang Zhao | Shasha Li | Xiaogang Hao | Abuliti Abudula | Guangwen Xu | Guoqing Guan

Impact of hydrolysis on surface area and energy storage applications of activated carbons produced from corn fiber and soy hulls

2020
Zachary D. Herde | Ruchira Dharmasena | Gamini Sumanasekera | Jaya Shankar Tumuluru | Jagannadh Satyavolu

Recent progress in tar removal by char and the applications: A comprehensive analysis

2020
Xi Zeng | Yasuaki Ueki | Ryo Yoshiie | Ichiro Naruse | Fang Wang | Zhennan Han | Guangwen Xu

Deactivation study of unsupported nano MoS2 catalyst

2020
Haiping Zhang | Hongfei Lin | Ying Zheng

Recent advances in water-splitting electrocatalysts based on manganese oxide

December 2019
Vijay S. Kumbhar | Hyeonkwon Lee | Jaeyoung Lee | Kiyoung Lee

This review summarizes recent advances in manganese-oxide-based electrocatalysts for the oxygen evolution reaction (OER) in terms of 1-dimensional pure nanostructures, engineered defects, composite...

Synthesis and anticholinesterase activity of a novel series of acetazolamide condensed 1,4-dihydropyridines

December 2019
Mudduluru Niranjan Babu | Karthikeyan Elumalai | Sivaneswari Srinivasan | Kalpana Eluri | Manogaran Elumalai | Srinivasan Sivannan

Comparative kinetics of coal and oil shale pyrolysis in a micro fluidized bed reaction analyzer

December 2019
Yuming Zhang | Mengxuan Zhao | Rongxuan Linghu | Chengxiu Wang | Shu Zhang

A deep insight into the structural characteristics of Yilan oil shale kerogen through selective oxidation

December 2019
Qian Wang | Yucui Hou | Weize Wu | Yupeng Wang | Qing Liu | Shuhang Ren

Value-addition of water hyacinth and para grass through pyrolysis and hydrothermal liquefaction

December 2019
Dinabandhu Sahoo | Ayushi Awasthi | Vaibhav Dhyani | Bijoy Biswas | Jitendra Kumar | Yenumala Sudhakara Reddy | V.P. Adarsh | Anoop Puthiyamadam | Kiran Kumar Mallapureddy | Rajeev K. Sukumaran | Sabeela Beevi Ummalyma | Thallada Bhaskar

WITHDRAWN: Simultaneous production of flavonoids and lipids from Chlorella vulgaris and Chlorella pyrenoidosa

Available online 22 October 2019
Rajasri Yadavalli | Hariprasad Ratnapuram | Snehasri Motamarry | Mirza Narjis Fathima

Treatment of coking wastewater using oxic-anoxic-oxic process followed by coagulation and ozonation

August 2019
Jianbing Wang | Yuxian Ji | Fengyuan Zhang | Dongliang Wang | Xuwen He | Chunrong Wang

Biomass production from microalgae Chlorella grown in sewage, kitchen wastewater using industrial CO2 emissions: Comparative study

August 2019
P. Kiran Kumar | S. Vijaya Krishna | S. Swami Naidu | Kavita Verma | D. Bhagawan | V. Himabindu

Influence of CaO and HZSM-5 on oxygen migration in Chlorella vulgaris polysaccharide pyrolysis

August 2019
Xiuli Zhang | Chunhu Li | Anhong Tian | Qingjie Guo | Kelei Huang

Distribution of various oxygenated compounds obtained from non-catalytic and catalytic pyrolysis experiments....

Forms of potassium and chlorine from oxy-fuel co-combustion of lignite coal and corn stover

August 2019
Chansa Oris | Zhongyang Luo | Wennan Zhang | Chunjiang Yu

Effects of mixing methods of bifunctional catalysts on catalyst stability of DME synthesis via CO2 hydrogenation

April 2019
Shoujie Ren | Shiguang Li | Naomi Klinghoffer | Miao Yu | Xinhua Liang

Mixing method significantly influenced catalyst stability....

Carbon aerogels prepared by autocondensation of flavonoid tannin

April 2019
A. Szczurek | V. Fierro | G. Medjahdi | A. Celzard

Continuous monitoring of char surface activity toward benzene

April 2019
Cheolyong Choi | Kentaro Shima | Shinji Kudo | Koyo Norinaga | Xiangpeng Gao | Jun-ichiro Hayashi

Study of CH4 and CO2 competitive adsorption on shale in Yibin, Sichuan Province of China

April 2019
Yue Ma | Changtao Yue | Shuyuan Li | Xinyi Xu | Yue Niu

•The CH4 and CO2 competitive adsorption on shale have been performed.•The second Virial coefficient was used to calculate for the compressibility factor of the gas mixture.•The mechanism and influencing...

Iron-based oxygen carriers in chemical looping conversions: A review

April 2019
Zhongliang Yu | Yanyan Yang | Song Yang | Qian Zhang | Jiantao Zhao | Yitian Fang | Xiaogang Hao | Guoqing Guan

Effect of SiO2 on loss of catalysis of inherent metallic species in CO2 gasification of coke from lignite

April 2019
Cheolyong Choi | U.P.M. Ashik | Shinji Kudo | Kazuya Uebo | Koyo Norinaga | Jun-ichiro Hayashi

Selective production of guaiacol from black liquor: Effect of solvents

April 2019
Peng Feng | Hui Wang | Hongfei Lin | Ying Zheng

Modeling of fixed bed reactor for coal tar hydrogenation via the kinetic lumping approach

December 2018
Fei Dai | Yalin Zhang | Endong Xia | Zhanquan Zhang | Zhihua Zhang | Chunshan Li

Four-lump kinetic reaction network for coal tar hydrogenation process....

Modeling study of combustion process of oil shale semicoke in a circulating fluidized bed boiler

December 2018
Yiqun Huang | Man Zhang | Junfu Lyu | Hairui Yang

The residence times and the burnout times of oil shale semicoke with different diameters....

Pyrolysis characteristics of waste tire particles in fixed-bed reactor with internals

December 2018
Shipei Xu | Dengguo Lai | Xi Zeng | Lijuan Zhang | Zhennan Han | Jiguang Cheng | Rongcheng Wu | Ondřej Mašek | Guangwen Xu

Secondary cracking of volatile and its avoidance in infrared-heating pyrolysis reactor

December 2018
Somprasong Siramard | Jin-Hui Zhan | Zhennan Han | Shipei Xu | Ondřej Mašek | Guangwen Xu

Synthesis of Na-X zeolite from Longkou oil shale ash by alkaline fusion hydrothermal method

December 2018
Shu-xia Bai | Ling-mei Zhou | Zhi-bing Chang | Chao Zhang | Mo Chu

Comparison of pyrolysis characteristics of two Chinese oil shales based on the migration and conversion of organic carbon

December 2018
Zhi-bing Chang | Mo Chu | Chao Zhang | Shu-xia Bai | Sheng-tao Wang | Bao-man Liu

Modeling and analysis of oil shale refinery process with the indirectly heated moving bed

December 2018
Huairong Zhou | Shuai Zeng | Siyu Yang | Guangwen Xu | Yu Qian

Catalytic hydrothermal liquefaction of microalgae over metal incorporated mesoporous SBA-15 with high hydrothermal stability

December 2018
Yu Chen | Kejing Wu | Qisong Lin | Yulong Wu | Yin Tang | Mingde Yang

Pyrolysis of scrap tyres pretreated by waste coal tar

December 2018
Shaobo Ouyang | Daoling Xiong | Yang Li | Laixi Zou | Jifan Chen

Share this page: