English English | 中文 中文

我們所有的期刊只有英語.

Most Cited Natural Gas Industry B Articles

The most cited articles published since 2016, extracted from Scopus.

Energy revolution: From a fossil energy era to a new energy era

Volume 3, Issue 1, 一月 2016, Pages 1-11
Caineng Zou | Qun Zhao | Guosheng Zhang | Bo Xiong

Breakthrough and prospect of shale gas exploration and development in China

Volume 3, Issue 1, 一月 2016, Pages 12-26
Dazhong Dong | Yuman Wang | Xinjing Li | Caineng Zou | Quanzhong Guan | Chenchen Zhang | Jinliang Huang | Shufang Wang | Hongyan Wang | Honglin Liu | Wenhua Bai | Feng Liang | Wen Lin | Qun Zhao | Dexun Liu | Zhen Qiu

Stratigraphic sequence and sedimentary characteristics of Lower Silurian Longmaxi Formation in Sichuan Basin and its peripheral areas

Volume 2, Issues 2-3, 三月 2015, Pages 222-232
Yuman Wang | Dazhong Dong | Xinjing Li | Jinliang Huang | Shufang Wang | Wei Wu

Strategies for the development of CBM gas industry in China

Volume 2, Issue 4, 十月 2015, Pages 383-389
Fuyuan Mu | Weizhi Zhong | Xianliang Zhao | Changbo Che | Yanpeng Chen | Jie Zhu | Bo Wang

Discussion on the exploration & development prospect of shale gas in the Sichuan Basin

Volume 2, Issue 1, 一月 2015, Pages 9-23
Dazhong Dong | Shikui Gao | Jinliang Huang | Quanzhong Guan | Shufang Wang | Yuman Wang

Prediction of gas compressibility factor using intelligent models

Volume 2, Issue 4, 十月 2015, Pages 283-294
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei | Reza Azin | Shahriar Osfouri | Rezvan Mohamadi-Baghmolaei | Zeinab Zarei

On natural gas pricing reform in China

Volume 2, Issue 4, 十月 2015, Pages 374-382
Aolin Hu | Qing Dong

Selection of logging-based TOC calculation methods for shale reservoirs: A case study of the Jiaoshiba shale gas field in the Sichuan Basin

Volume 2, Issues 2-3, 三月 2015, Pages 155-161
Renchun Huang | Yan Wang | Sijie Cheng | Shuai Liu | Li Cheng

Selection of strategic replacement areas for CBM exploration and development in China

Volume 2, Issues 2-3, 三月 2015, Pages 211-221
Longyi Shao | Haihai Hou | Yue Tang | Jing Lu | Haijun Qiu | Xuetian Wang | Jiaqiang Zhang

Optimal design of the engineering parameters for the first global trial production of marine natural gas hydrates through solid fluidization

Volume 5, Issue 2, 三月 2018, Pages 118-131
Shouwei Zhou | Jinzhou Zhao | Qingping Li | Wei Chen | Jianliang Zhou | Na Wei | Ping Guo | Wantong Sun

A collapse pressure prediction model for horizontal shale gas wells with multiple weak planes

Volume 2, Issue 1, 一月 2015, Pages 101-107
Ping Chen | Tianshou Ma | Hongquan Xia

How to solve the technical problems in CBM development: A case study of a CBM gas reservoir in the southern Qinshui Basin

Volume 2, Issues 2-3, 三月 2015, Pages 277-281
Qingzhong Zhu | Yinqing Zuo | Yanhui Yang

Shale gas exploitation: Status, problems and prospect

Volume 5, Issue 1, 二月 2018, Pages 60-74
Shiqian Wang

Development of Europe's gas hubs: Implications for East Asia

Volume 3, Issue 4, 十月 2016, Pages 357-366
Xunpeng Shi

A new method for the replacement of CH4 with CO2 in natural gas hydrate production

Volume 3, Issue 5, 十一月 2016, Pages 445-451
V. N. Khlebnikov | S. V. Antonov | A. S. Mishin | D. A. Bakulin | I. V. Khamidullina | Meng Liang | V. A. Vinokurov | P. A. Gushchin

Gas and LNG pricing and trading hub in East Asia: An introduction

Volume 3, Issue 4, 十月 2016, Pages 352-356
Xunpeng Shi

Application status and research progress of shale reservoirs acid treatment technology

Volume 3, Issue 2, 三月 2016, Pages 165-172
Nianyin Li | Jinxin Dai | Jianhui Li | Fengjun Bai | Pingli Liu | Zhifeng Luo

Natural gas in China: Development trend and strategic forecast

Volume 5, Issue 4, 七月 2018, Pages 380-390
Caineng Zou | Qun Zhao | Jianjun Chen | Jian Li | Zhi Yang | Qinping Sun | Jialiang Lu | Gangxiong Zhang

Progress and prospects of natural gas development technologies in China

Volume 5, Issue 6, 十二月 2018, Pages 547-557
Ailin Jia

An optimal design for millimeter-wide facture plugging zone

Volume 2, Issue 1, 一月 2015, Pages 113-119
Yili Kang | Haifeng Yu | Chengyuan Xu | Long Tang

A comprehensive environmental impact assessment method for shale gas development

Volume 2, Issues 2-3, 三月 2015, Pages 203-210
Renjin Sun | Zhenjie Wang

Discovery and reservoir-forming geological characteristics of the Shenmu Gas Field in the Ordos Basin

Volume 2, Issue 4, 十月 2015, Pages 295-306
Hua Yang | Xinshe Liu | Xiaoxiong Yan | Hui Zhang

Analysis of sustainable development of natural gas market in China

Volume 5, Issue 6, 十二月 2018, Pages 644-651
Jianhong Yang

Share this page: