English English | 中文 中文

我們所有的期刊只有英語.

Call for Papers

Call for Papers

Guest Editors: Weishan Zhang, Paolo Bellavista, Jiehan Zhou, Liming Chen and Chunsheng Zhu. Submit your paper before Dec. 31, 2019.

Guest Editors: Arun Kumar Sangaiah; Shiwen Mao; Joel J.P.C. Rodrigues; Gui-Bin Bian and Yudong Zheng. Submit your paper before Dec. 30, 2019

Guest Editors: Weizhi Meng, Daniel Xiapu Luo, Chunhua Su, Debiao He and Marios Anagnostopoulos. Submit your paper before Oct.30, 2019.

Guest Editors: Zheng Yan, Yulei Wu, Weizhi Meng, Mohammed Atiquzzaman and Vijay Varadharajan. Submit your paper before Oct 1st, 2019

Guest Editors: Michael Barros, Poompat Saengudomlert, Gregorio Martinez, Yonggang Wen and Xin Zhou. Submit your paper before July, 2019.

Guest Editors: Yulei Wu, Weizhi Meng, Zheng Yan, Vijay Varadharajan Submit your paper before October 1, 2018
Share this page: