Prof. Charles Powell, Clinical eHealth board member, interviewed for CNN

Published 07 April, 2020

Prof. Charles Powell, Clinical eHealth board member, has been interviewed by CNN and introduced how to convert CPAP machines into the home ventilator, which allows patients with endotracheal intubation to receive remote treatment at home.

Professor Charles Powell being interviewed on CNN

Professor Powell is also a co-author for the recently published Clinical eHealth paper:

Chinese experts’ consensus on the Internet of Things-aided diagnosis and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Li Bai, Dawei Yang, Xun Wang, Lin Tong, Xiaodan Zhu, Nanshan Zhong, Chunxue Bai, Charles A.Powell, Rongchang Cheng, Jian Zhou, Yuanlin Song, Xin Zhou, Huili Zhu, Baohui Han, Qiang Li, Guochao Shi, Shengqing Li, Changhui Wang, Zhongmin Qiu, Yong Zhang, Yu Xu, Jie Liu, Ding Zhang, Chaomin Wu, Jing Li, Jinming Yu, Jiwei Wang, Chunling Dong, Yaoli Wang, Qi Wang, Lichuan Zhang, Min Zhang, Xia Ma, Lin Zhao, Wencheng Yu, Tao Xu, Yang Jin, Xiongbiao Wang, Yuehong Wang, Yan Jiang, Hong Chen, Kui Xiao, Xiaoju Zhang, Zhenju Song, Ziqiang Zhang, Xueling Wua, Jiayuan Sun, Yao Shen, Maosong Ye, Chunlin Tua, Jinjun Jiang, Hai Yua, Fei Tan
Clinical eHealth

Back to Latest News

Stay Informed

Register your interest and receive email alerts tailored to your needs. Sign up below.