Editorial Board

Open access

ISSN: 2950-2667

Editor-in-Chief

Yu Fang

Xi'an Jiaotong University

Co-Editor-in-Chief

Lizheng Shi

Tulane University

Honorary editors

Shanlian Hu

Fudan University

Guoen Liu

Peking University

Associate Editors

Hans Hogerzeil

University of Groningen

Huseyin Naci

London School of Economics and Political Science

Xin Sun

Sichuan University

Jing Wu

Tianjin University

Feng Xie

McMaster University

Zhongliang Zhou

Xi?an Jiaotong University

Stay Informed

Register your interest and receive email alerts tailored to your needs. Sign up below.